Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia wstępne

§ 1.

1. Sklep internetowy „Marron”, działający pod adresem internetowym www.marron.com.pl, prowadzony jest przez Rafała Ignatowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marron Rafał Ignatowicz, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5451816976, REGON 366819038 z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 32, 15-196 Białystok.

2. Niniejszy regulamin, jest udostępniony w taki sposób, aby każdy Kupujący mógł zapoznać się z jego treścią przed dokonaniem zakupu.

§ 2.

Słownik pojęć używanych w regulaminie:

1) „Sklep - prowadzony przez Rafała Ignatowicza sklep internetowy, działający pod adresem: www.marron.com.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu,

2)Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu,

3) „Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marron Rafał Ignatowicz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 5451816976, REGON 366819038 z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 32, 15-196 Białystok,

4) „Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

5) „Konto - konto Kupującego w Sklepie, w którym gromadzone są dane wskazane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

6) „Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,

7) „Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8) „Koszyk– element Sklepu, za pomocą którego Kupujący precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

9) „Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą,

10) Strona produktowa” – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat Produktu;

11) „Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych” - Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych, o następującej treści:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach związanych z realizacją zawartej umowy, w tym także wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych innym podmiotom, przez których posiadanie tych danych jest niezbędne, aby umowa mogła zostać należycie wykonana”.

§ 3.

1. Treść niniejszego regulaminu jest przechowywana przez Sprzedawcę na dysku twardym, w formacie DOC.

2. Kupujący w każdej chwili może żądać od Sprzedawcy przesłania treści regulaminu w wyżej opisanym formacie.

§ 4.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w języku polskim.

§ 5.

Sprzedawca umożliwia kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: biuro@marron.com.pl§ 6.

Złożenie Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 7.

Założenie konta w sklepie

1. Założenie Konta w Sklepie, wymaga wypełnienia Formularza rejestracji.

2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.marron.com.pl wybrać zakładkę „Zarejestruj się”, a następnie wypełnić Formularz rejestracji, podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło.

3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie.

4. Po wypełnieniu Formularza rejestracji należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.

5. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący może zalogować się do Sklepu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.

6. Po zalogowaniu Kupujący w zakładce „Twoje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie numer telefonu.

7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Kupującego w Sklepie.

8. W zakładce „Twoje konto” Kupujący może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

9. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8.

Zasady składania Zamówienia oraz realizacji umowy

1. Kupujący może złożyć Zamówienie przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej www.marron.com.pl.

2. W Zamówieniu Kupujący wskazuje:

a) zamawiany Produkt i kolor, jeżeli produkt oferowany jest w różnych kolorach;

b) adres, na jaki ma być dostarczony towar;

c) sposób dostawy;

d) sposób płatności.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

1) Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

3) Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

4) Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5) Kliknąć przycisk “Zamawiam”,

6) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”.

5. Na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia, Sklep wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

6. Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania na adres wskazany przez Kupującego w terminie 7 dni od daty uznania rachunku bankowego.

§ 9.

Ceny towarów

1. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

2. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie www.marron.com.pl, po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 10.

Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione w Sklepie produkty można dokonać:

a) przelewem tradycyjnym,

b) kartą płatniczą

2. W tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia.

2. W przypadku, gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia, umowa zawarta między Kupującym a Sklepem internetowym ulega rozwiązaniu.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku woli złożenia przez Kupującego zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący powinien skontaktować się mailowo, na adres: biuro@marron.com.pl w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

Niezgodność towaru z umową

§ 11.

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności pomiędzy opisem przedmiotu Zamówienia zawartym na Stronie produktowej a ofertą Sprzedawcy.

3. Sprzedawca przedmiotu Zamówienia odpowiada za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 12.

1. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego pisemnie na adres: ul. Wojciecha Bogusławskiego 32, 15-196 Białystok, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@marron.com.pl

2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3. W przypadku, gdy do zajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w kwestii reklamacji Kupującego lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Wojciecha Bogusławskiego 32, 15-196 Białystok.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej szkodzie oraz niezwłocznego zgłoszenia szkody poprzez wypełnienie, w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki, elektronicznego formularza znajdującego się na stronie https://www.dpd.com.pl/.

§ 13.

1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Kupujący będący konsumentem może skorzystać pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np.:

a) Kupujący może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z nieodpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

b) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

c) Kupujący ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

Odstąpienie od umowy

§ 14.

1. Kupujący będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu zamówienia, bez podawania przyczyny.

2. Kupujący, który chce odstąpić od umowy, powinien powiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki pisemnie na adres: ul. Wojciecha Bogusławskiego 32, 15-196 Białystok. bądź w formie elektronicznej na adres: biuro@marron.com.pl

3. Kupujący może dokonać odstąpienia od umowy przy użyciu wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta o poniższej treści:

- Adresat Marron Rafał Ignatowicz, ul. Wojciecha Bogusławskiego 32, 15-196 Białystok, e-mail: biuro@marron.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Przedmiot zamówienia Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu zamówienia przed jego upływem. Kupujący może zwrócić Przedmiot zamówienia na adres: Marron Rafał Ignatowicz, ul. Wojciecha Bogusławskiego 32, 15-196 Białystok.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Przedmiotu zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w ofercie Sprzedającego).

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili zwrotnego otrzymania Przedmiotu zamówienia lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

9. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu zamówienia do Sprzedawcy.

§ 15.

Dane osobowe

1. W trakcie składania Zamówienia Kupujący akceptuje Klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Zgodne z ww. ustawą, Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

5. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

6. Struktura Sklepu Internetowego została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§ 16.

Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

§ 17.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.

3. Wszystkie publikowane w Sklepie materiały, niezależnie od formy, w jakiej są publikowane, chronione są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie ich za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jest zabronione.

4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian. 


Top